د عیسی مجلې تمرکز 2019-04

03 تمرکز جیسس 2019 03

اکتوبر - دسمبر EC 2019..


په عیسی کې پاتې شئ - ټوني پینټینر

د ټرمپ ورځ - جوزف ټاکچ

بشپړ ژوند - ګاري مور

غوره غوره - ګریګ ولیمز

ریښتینی عبادت - د جوزف ټاکچ

ریښتیني آزادي تجربه کړئ - دیوراج رامو

وروستۍ قضاوت - کلفورډ مارش

د قانون پوره کول - جوزف ټاکچ

مات شوي اړیکې   - مایکل موریسن

د ټولو ډالۍ غوره - تاکالاني میسیکوا