بپتسما څه شی دی

Die Taufe ist der Ritus der christlichen Einführung (Initiation). In Römer 6 machte Paulus es klar, dass es der Ritus der Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben ist. Die Taufe ist nicht der Feind von Reue oder Glauben oder Bekehrung – sie ist ein Partner. Im Neuen Testament ist sie das Bundeszeichen zwischen Gottes Gnade und der Antwort (Reaktion) des Menschen. Es gibt nur EINE Taufe (Eph. 4:5).

د پیژندنې درې اړخونه شتون لري چې باید د عیسوي پیژندنې بشپړیدو لپاره شتون ولري. ټول درې اړخونه باید په یو وخت یا ورته ترتیب کې پیښ نشي. مګر ټول اړین دي.

 • توبه او ایمان - د عیسوی پیل کې انساني اړخ دی. موږ د مسیح منلو پریکړه کوو.
 • بپتسما - د کلیسا اړخ دی. د بپتسما لپاره نوماند د عیسوي کلیسا بهرنۍ لید لیدل شوي ټولنې ته منل شوی.
 • د روح القدوس ډالۍ - الهی اړخ دی. خدای موږ ته نوي کوي.

د روح القدس سره بپتسما

په نوې عهد نامې کې د روح القدس سره بپتسما لپاره یوازې 7 حوالې شتون لري. دا ټول یادونې ، پرته له استثنا څخه ، تشریح کوي چې څنګه یو څوک عیسوی شي. جان خلکو ته بپتسمه ورکړه ترڅو دوی توب ته لار پیدا کړي ، مګر عیسی د روح القدس سره بپتسمه ورکوي. دا هغه څه و چې خدای په پینټیکوسټ کې کړی او تل له هغه راهیسې یې کړی. په نوي عهدنامۍ کې چیرې هم د روح القدس یا د روح القدس سره د بپتسما جمله نده چې د ځانګړي ځواک لرونکي اشخاص تشریح کولو لپاره کارول شوي چې دمخه عیسویان دي. دا تل د انځوریز بیان په توګه کارول کیږي چې څنګه په لومړي ځای کې عیسوی شي.

مآخذونه دا دي:
نښه کړئ. 1: 8 - موازي عبارتونه په میت کې دي. :3::11؛؛ لوک. 3:16؛ جان 1:33
اعمال 1: 5 - چیرې چې عیسی په روح القدس کې د جان قبل مسيح بپتسما او د هغه خپل بپتسما ترمینځ توپیر ښیې ، او د ګړندي تکمیل ژمنه کوي چې په پینټیکوست کې پیښ شوي.
Apostelgeschichte 11:16 – dies verweist darauf zurück (siehe oben) und ist wiederum klar einführend.
لومړی کور. 1:12 - دا روښانه کوي چې دا روح دی چې لومړی کس ته په مسیح کې بپتسمه ورکوي.

بدلون څه شی دی؟

په کوم بپتسما کې په کار کې 4 عمومي اصول شتون لري:

 • Gott berührt das Gewissen eines Menschen (es gibt ein Bewusstsein von Not und/oder Schuld).
 • Gott erleuchtet den Verstand (ein grundlegendes Verständnis der Bedeutung des Todes und der Auferstehung Christi).
 • Gott berührt den Willen (man muss eine Entscheidung treffen).
 • خدای د بدلون پروسه پیلوي.

د عیسویت تبادله درې مخونه لري او دا لازمي نه دي چې ټول یوځل وښیو.

 • Bekehrung/Hinwendung zu Gott (wir kehren um zu Gott).
 • Bekehrung/Hinwendung zur Kirche (Liebe zu den Mitchristen).
 • Bekehrung/Hinwendung zur Welt (wir kehren um, um nach aussen zu reichen).

موږ کله بدل شو؟

تبادله نه یوازې درې مخونه لري ، بلکې دا درې مرحلې هم لري:

 • Wir wurden bekehrt nach dem Ratschluss Gottes des Vaters, nachdem wir in Liebe dazu vorherbestimmt in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt wurden (Eph. 1:4-5). Christliche Bekehrung wurzelt in der auserwählenden Liebe Gottes, des Gottes, der das Ende von Anbeginn kennt und dessen Initiative unserer Reaktion (Antwort) immer vorausgeht.
 • Wir wurden bekehrt, als Christus am Kreuz starb. Das war die archetypische Umkehr der Menschheit zurück zu Gott, als die Trennwand der Sünde niedergerissen wurde (Eph. 2:13-16).
 • Wir wurden bekehrt, als der Heilige Geist uns die Dinge wirklich bewusst machte und wir darauf reagierten (Eph. 1:13).