د عیسی مجلې تمرکز 2019-02

03 تمرکز جیسس 2019 02

اپریل - جون 2019


نوی ژوند - ټوني پینټینر

لازار بهر راووت! - جوزف ټاکچه

باراباس څوک دی؟ - ایډي مارش

باور - د لید وړ لیدل - جوزف ټاکچ

عیسی ژوندی دی! - ګورډن ګرین

د وروستۍ قضاوت څخه ویره؟ - جوزف ټاکچه

په مناسب وخت کې په مناسب ځای کې - تامي ټیچ

د خدای په مینه کې ژوند کول - باربرا ډهلګرین

عیسی ، بشپړ شوی ژمنې - جوزف ټاکچ

پینټکوسټ - ناتو موټي

روح القدس تاسو کې ژوند کوي! - پاول کرول