بریالی مجله 2015-02

 

03 بریالیتوب 2015 02          

د بریالیتوب مجله اپریل - جون 2015

د خدای سره ولاړ شئ


د ایسټر یکشنبه - د جوزف ټاکچ لخوا

په مصیبت او مرګ کې فضل - د تاکالاني میسکووا لخوا

د پاچا په حق کې - د ټامي ټاکچ لخوا

د خدای سلطنت (شپږمه برخه) - د ګاري ډیډو لخوا

د پاچا سلیمان کانونه (15 برخه) - د ګورډن ګرین لخوا

څه ډاکټر فوسټس نه پوهیده - د نیل ایریل لخوا