بریالی مجله 2018-04

03 بریالیتوب 2018 04          

د بریا مجله اکتوبر - دسمبر 2018

راځئ چې عبادت وکړو

 

د عبادت اساسات - د ډاکټر. جوزف ټاکچه

خدای غواړي موږ ته ریښتیني ژوند راکړي - سینټیاګو لانج

انجیل - د خدای بادشاهت ته ستاسو بلنه - نیل اریل

د داخلي سولې په لټه کې - باربرا ډهلګرین

د مسیح د کرښو په اوږدو کې اړیکې - سینټیاګو لانج

ښه ډالۍ کومې دي؟ - دا دی د جیکبز