د عیسی مجلې تمرکز 2018-02

03 تمرکز جیسس 2018 02

جولای - سپتمبر 2018..


د غنمو غله - ټوني پینټینر

عیسی لومړی فروټ - مایکل موریسن

نجات د خدای تجارت دی - مایکل موریسن

د حوض یا سیند - تیمي ټاکچ

عیسی حکمت شخصي شوی - ګورډن ګرین

د ژوند لپاره اینکر - جوزف ټاکچ

د مالک راتلونکی - نورمز ایل. شاف

په کثرت کې ژوند - باربرا ډهلګرین

په عیسی کې د آرام موندنه - پابلو ناور